Vedtægter

Guldborgland Bådelaug / vedtægter / gældende  fra marts 2016

§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens hjemsted er Guldborg havn, Guldborgsund Kommune.

 1. Foreningens navn er Guldborgland Bådelaug.
 2. Foreningens hjemsted er Guldborg havn, Guldborgsund Kommune.
 3. Guldborgland Bådelaug lejer havnen i Guldborg (Lolland) af Guldborgsund Kommune i henhold til gældende aftale samt under hensyntagen til Guldborgsund Kommunes ordensreglement for Guldborg havn.

§ 2. Formål
Guldborgland Bådelaugs formål er:

 • gennem idrætslige aktiviteter at øge interessen for og kendskabet til søsport.
 • at tilvejebringe de bedst mulige havne- og pladsfaciliteter for medlemmerne.
 • at afholde fællesture og sammenkomster for at styrke kammeratskabet
 • at fremme sejlerturismen i Guldborgområdet

§ 3 Optagelse af medlemmer

 1. Aktivt medlemskab kan søges af alle og skal tegnes ved tildeling af bådplads. Aktivt medlemskab er personligt og medfører 1 stemme på bådelaugets generalforsamling. Stemmeretten kan udøves af ethvert medlem over 18 år af det aktive medlems husstand.
 2. Juniormedlemskab kan søges af personer mellem 8 – 18 år. Ved optagelse af umyndige personer kræves forældres eller værges underskrift.
 3. Passivt medlemskab kan søges af alle, og skal søges ved optagelse på evt. venteliste til bådplads, samt ved tildeling af vinterplads i eller på havnen.
 4. Ansøgning om medlemskab (aktiv-passiv-junior) skal ske ved henvendelse til bestyrelsen.

§ 4 Medlemmernes forpligtelser

 1. Medlemmer med bådplads i Guldborg havn, forpligter sig til at have deres både ansvarsforsikret helårligt, og gyldig forsikringspolice skal forevises bestyrelsen på forlangende. Uanset forsikringens art skal den omfatte vragfjernelse
 2. Aktive medlemmer forpligter sig til at udføre ulønnet, frivilligt arbejde på havnen – minimum 3 dages arbejde pr. år.
 3. Bestyrelsen leder og fordeler det frivillige arbejde og kan udpege “holdformænd” i fornødent omfang.
 4. Bestyrelsens medlemmer er fritaget for pligtarbejde.
 5. Et medlem, som udebliver fra tilsagt pligtarbejde uden gyldig grund, pålægges et gebyr på kr. 500,- pr. dag, som forfalder til betaling inden for 8 dage efter påkrav.
 6. Bestyrelsen kan indgå særlige aftaler med medlemmerne om faste arbejdsopgaver. Disse aftaler træder i stedet for det årlige pligtarbejde.

§ 5 Kontingent, indskud og pladsleje

 1. Kontingenter for alle medlemmer, indskud og pladslejer fastsættes på den ordinære generalforsamling efter bestyrelsens indstilling for 1 år ad gangen.
 2. Kontingenter og pladslejer indeksreguleres årligt – hvis ikke andet er vedtaget under stk. 5.1 – med det for forbrugsvarer gældende indeks. Udgangspunkt er år 2001, som sættes lig med indeks 100.
 3. Kontingent, pladsleje m.m. skal være indbetalt til bådelaugets kasserer senest på den på indbetalingskortet anførte betalingsdato, dog senest 1. maj. Ved for sen indbetaling vil bådpladsen blive betragtet som værende opsagt.
 4. Pladslejen i havnen er gældende for kalenderåret.

§ 6 Udmeldelse og eksklusion af medlemmer 

 1. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen senest 1. januar.
 2. Når et medlem er i restance, kan bestyrelsen med mindst 8 dages varsel ekskludere det pågældende medlem.
 3. Et medlem, som er ekskluderet på grund af kontingentrestance, kan først optages som medlem igen, når hele gælden til foreningen er betalt.
 4. Bestyrelsen kan beslutte, at et medlem ekskluderes, når særlige forhold giver anledning hertil. Beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsen har stemt for eksklusionen. Et ekskluderet medlem skal inden bestyrelsen træffer sin endelige afgørelse have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og medlemmet kan kræve, at eksklusionen tages op på førstkommende ordinære generalforsamling.
 5. Et medlem kan ekskluderes, når det efter forslag fra mindst 10 medlemmer vedtages på en generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom ved anbefalet brev senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse, ligesom han har adgang til generalforsamlingen med ret til at forsvare sig. Spørgsmål om eksklusionen skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.
 6. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved vedtægtsændringer – jfr. § 15.
 7. Et medlem, der er ekskluderet ved generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem igen ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutningen om eksklusion.

§ 7 Ordinær generalforsamling

 1. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i bådelauget.
 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med mindst 3 ugers og højst 6 ugers varsel pr. mail, på bådelaugets hjemmeside og ved opslag i klubhuset.
 3. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, regnskab samt bestyrelsens budgetforslag. Hvis der skal forhandles forslag, hvis vedtagelse kræver særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen.
 4. Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer.
 5. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år.
 6. Valgbare til bestyrelsen er alle aktive medlemmer over 18 år.
 7. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§ 8 Dagsorden

 1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
  4. Fastlæggelse af kontingent, pladsleje og indskud
  5. Fastlæggelse og godkendelse af budget
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af formand
  8. Valg af kasserer
  9. Valg af den øvrige bestyrelse – 5 medlemmer og 2 suppleanter
  10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  11. Eventuelt
 2. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 3. De indkomne forslag, der skal behandles på den ordinære generalforsamling, vil være fremlagt i bådelaugets klubhus til eftersyn for medlemmerne 7 dage før generalforsamlingen.

§ 9 Generalforsamlingens ledelse

 1. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.
 2. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog § 6.5 og § 6.6, samt § 15 og § 16.2. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring af 3 stemmeberettigede medlemmer, afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.
 3. Der udfærdiges referat over forhandlinger og beslutninger på generalforsamlingen i det omfang dirigenten bestemmer.

§ l0 Ekstraordinær generalforsamling

 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 10 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes minimum 1 måned og maksimum 3 måneder efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.
 2. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7.2

§ 11. Bestyrelse – Valg

 1. Bestyrelsen er bådelaugets daglige ledelse og repræsenterer bådelauget i alle forhold.
 2. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere 3 medlemmer. Formand og kasserer vælges ved en særlig afstemning på generalforsamlingen.
 3. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at der afgår hhv. 3 og 4 medlemmer. I ulige år vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer, og sekretæren vælges på det konstituerende møde.  I lige år vælges kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer, og næstformanden vælges på det  konstituerende møde.  Genvalg kan finde sted.

§ 12. Konstituering – Tegningsret

 1. Bestyrelsen konstituerer sig snarest, dog senest 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde. Konstitueringen omfatter som minimum valg af sekretær og næstformand i hhv. ulige og lige år jf. § 11 stk. 3.
 2. Bestyrelsen nedsætter de udvalg, f.eks. havneudvalg, kapsejladsudvalg, motorbådsudvalg, festudvalg m.v., som er nødvendige for bådelaugets virksomhed.
 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, men er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede, heriblandt formanden, subsidiært. næstformanden, jfr. dog § 6.4.
 4. Over bestyrelsens forhandlinger føres et referat.
 5. Bådelauget tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kan bestyrelsen give formanden og kasseren ret til hver i sær at disponere udgifter til klubbens almindelige drift. Hvis der er flertal i bestyrelsen for at indskrænke førnævnte disposition, kan bestyrelsen til en hver tid beslutte i hvilken grad der skal indskrænkes. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes bådelauget af formanden, kassereren og sekretæren. 6. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

§ 13 Regnskab

 1. Bådelaugets regnskabsår er kalenderåret.
 2. Kassereren skal senest 30 dage før den ordinære generalforsamling afgive regnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne.
 3. Regnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

§ 14. Revision

 1. På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, jfr. § 8.
 2. Revisorerne skal hvert år før den ordinære generalforsamling gennemgå det samlede regnskab og se, at beholdningen er til stede. Regnskab og status skal forsynes med en påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 15. Vedtægtsændringer

 1. Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af bådelaugets medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.  2. Forslag om vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen. Datoen for generalforsamlingen skal inden 1. januar opslås i klubhuset og på bådelaugets hjemmeside.

§ 16. Foreningens opløsning

 1. Bestemmelse om bådelaugets opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
 2. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af bådelaugets stemmeberettigede medlemmer er til stede og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
 3. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med bådelaugets formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er et simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt.
 4. I tilfælde af bådelaugets opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål i Guldborg.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling i Guldborgland Bådelaugs klubhus den 17. marts 2016

Dirigent: Claus Pedersen
Formand: Jørgen Bojesen
Næstformand: John H. Arildsen
Kasserer: Preben Kristensen
Sekretær: Niels Bach
Best. medlem: Peters H. Svendsen
Best. medlem: Michael Jensen
Best. medlem: Søren Wiil.